Kvalitétspolicy

Brink Förnicklingsfabriken AB utför teknisk ytbehandling och tillhörande tjänster så att kundens önskemål uppfylls.
Ett fel kan aldrig accepteras utan vårt mål är noll fel. Personalens förmåga tillsammans med ett effektivt kvalitetssystem är våra viktigaste resurser för att nå målet.
Varje anställd har tillräckliga kunskaper och befogenheter för att uppfylla kundens krav vid ålagt arbete. Vårt kvalitetssystem uppfyller kraven i SS-EN ISO 9001:2015 och ska verka ständigt förbättrande.
Ledare för kvalitetsarbetet är VD som genom kvalitetsfunktionen ansvarar för att kvalitetssystemet efterlevs och ständigt utvecklas.

Norrköping 2010-10-12
Björn Brink 
VD

Brink AB är sedan 1995 certifierade enligt SS-EN ISO 9001.